Project Name: Modele de subiecte ionel teodoreanu

Description:

Trebuie men?ionat c? toti CEI 8 participan?i DIN Republica Moldova au ob?inut premii speciale. “PE lâng? o atmosfer? de souscrit elevat?, demn? de cele mai prestigioase competi?ii, participan?ii s-au bucurat de numeoase experien?e artistice ?i culturale, care au construit Împreun? imaginea unor Momente de neuitat, mai ales pentru elevii veni?i DIN Alte jude?e ?i DIN Republica Moldova. Concursul “Ionel Teodoreanu” se înscrie printre Evenimentele éducatif Care poart? Marca «ini?iat ?i organis de Inspectoratul ?colar Jude?ean Ia?i», devenind, Cu timpul, o emblem? pentru urbea noastr? “, a precizat Mihaela apetroaie, inspecteur ?colar de specialitate în cadrul ISJ Ia?i. La Competi?ia destinat? elevilor Care a la fin de semaine de la Ia?i, ?i anume CEA de-a XI-a edi?ie a Concursului Na?ional Transcurricular de Lectur? “Ionel Teodoreanu”, elevii DIN jude?ul Ia?i au reu?it s? câ?tige nu mai pu?in de 11 premii importante. Colegiul Na?ional “Comoustache Negruzzi” Ia?i organizeaz?, în Data de 25 Martie 2017, concursul de limba ?i Literatura Român? “Ionel Teodoreanu” ?i concursul de matematic? “Traian Lalescu”. PE lâng? diplome, elevii au primit numeroase c?r?i ?i CD-uri cu Muzic? clasic?, iar pentru performan?ele Lor, elevii participan?i la acest souscrit au fost r?spl?ti?i Cu 92 de premii ?i men?iuni acordate de Ministerul Educa?iei ?i de institu?ii de cultur? ?i edituri de prestigiu, de Prim?ria Municipiului Ia?i, la Care se adaug? premiile Speciale “Comoustache Negruzzi” ?i “Ionel Teodoreanu”, în semn de apreciere din partea ini?iatorilor competi?iei: Colegiul “Comoustache Negruzzi”, respectiv Inspectoratul ?colar Jude?ean Ia?i. Subiectele vor fi concereputation astfel încât s? testeze competen?a de exprimare scris?, capacitatea de receptare, de explorare ?i de asociere a textului literar cu imaginea DIN pictur?, originalitatea ?i creativitatea micilor competitori la Limba român?, respectiv deprinderile de calcul, gândirea logico-matematic? ?i perspicacitatea acestora în domeniul matematic. Cuvinte cheie: + Negruzzi Iasi, testare clasa a iv-a, matematica, limba romana, Ionel Teodoreanu, Traian Lalescu cele Dou? concursuri se adreseaz? elevilor de clasa a iv-a, constituindu-se Într-un Demers de Coruptia bine temps DIN Punct de Care valorizeaz? competen?ele specifice elevului aflat în ultimul an al ciclului Primar. Perioada de înscriere este 8-22 Martie 2017, între orele 7,30-15,30, la Secretariatul Colegiului Na?ional “Comoustache Negruzzi”. La clasa aVI-a a ob?inut premiul i eleva Alexoae Maria ?tefana, de la Colegiul Na?ional, iar la clasa a VII-a, tot premiul i, Coman Elena, de la Colegiul “Mihail Sadoveanu” Pa?cani. La clasa a V-a premiul I a dos jude?ului Suceava, iar la clasa a VIII-a, Municipiului Bucure?ti. Elevii ie?eni au mai ob?inut un Premiu II la clasa a VIII-a, prin Gheorghiu Mara ?tefania, de la “Negruzzi”, ?i o men?iune la clasa a V-a, ob?inut? de Dimitriu Alexandra Cristina. Tot men?iune au mai ob?inut ?i pan?iru iustina, eleva în clasa a V-a la Colegiul Na?ional, ?i Dimitriu Corina, eleva în clasa a VIII-a la Colegiul “Racovi??”.

Premiile de excelen?? “comoustache Negruzzi” au dos unui numar de 10 elevi, dintre Care 5 DIN jude?ul Ia?i. Evenimentul a s. i. loc în parteneriat cu Prim?ria Municipiului Ia?i, Universitatea “al. I. Cuza “, Biblioteca Central? Universitar?, Consiliul local Ia?i, Muzeul literaturii Române, Palatul copiilor, Editura Polirom, Editura Adenium, precum ?i Colegiul Na?ional de art?” Octav B?ncil? “, Liceul teoretic de Informatic?” gr.